Dialog

Du kan vara med och göra din röst hörd

Foto: Joakim Höggren

Från planering till byggstart
Planering för ny bebyggelse följer en tydlig process enligt plan- och bygglagen (PBL). Arbetet kan vara omfattande och ta lång tid. Det påverkar många och det är en demokratisk process. Det är viktigt att du som är invånare kan ta del av planerna och har chans att vara med och påverka.

”Kommunen bygger” kan det stå i rubriker i medier, men det är främst byggbolag och fastighetsägare som bygger bostäder. Kommunen anlägger gator och torg, vatten och avlopp så att bostadsområden blir möjliga. Kommunen anvisar också mark att bygga på och ger riktlinjer för hur områden ska se ut. Innan kommunen ger klartecken att bygga är det mycket som måste utredas och diskuteras: Vad är visionen och behoven? Finns det risker för miljön? Hur väger vi det ena mot det andra? Du har störst möjlighet att påverka i början av planarbetet, till exempel när kommunen bjuder in till samråd.

Översiktsplan
Alla kommuner har en översiktsplan. Den visar intentioner för hur mark ska användas och vilka utvecklingsambitioner som finns. Luleås översiktsplan, Program till Vision Luleå 2050, är plattformen för kommunens strategiska arbete. Översiktsplanen ska hållas aktuell och ses över en gång per mandatperiod. Översiktsplanen reviderades nu i höst, och den kommer att ställas ut för granskning i stadshuset och på biblioteket mellan oktober och december.

Utvecklingsplan och planprogram
Kommunen kan också göra en utvecklingsplan, en mer detaljerad plan för ett större område, eller ett planprogram, om det behövs flera detaljplaner inom ett visst område. Planprogrammet visar kommunens avsikter för området och är vägledande för detaljplanerna.

Byggdialog
Byggdialogen är en väg in för dem som vill bygga i Luleå och är en arena för samtal. Det kan handla om allt från stora utvecklingsprojekt, förfrågningar om lokalisering eller att en bostadsrättsförening vill utveckla sin fastighet. På byggdialogmöten träffar den som vill bygga representanter från hela kedjan av samhällsbyggande, från översiktsplanering till bygglov. Efter dialogen går förslaget vidare till beredning för djupare analys av förutsättningar och lämplighet. Om förslaget stämmer överens med kommunens övergripande inriktning och bedöms lämpligt blir det ett politiskt ärende om att genomföra markanvisning och/eller detaljplan.

Markanvisning
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Markanvisning i Luleå kan ske genom jämförelseförfarande, tävling eller direktanvisning. Valet av metod för respektive markanvisning beslutas av Kommunstyrelsen och styrs av förutsättningarna för det aktuella område som ska anvisas.

Detaljplan
Nästa steg är en detaljplan som bland annat visar var man får bygga i ett visst område, om det ska vara bostäder, lokaler för handel eller andra verksamheter, hur högt man får bygga och hur byggnaderna får se ut. Detaljplanen används vid ansökan om bygglov och är juridiskt bindande.

Samråd
Alla som berörs ska få ta del av, diskutera och lämna synpunkter på förslag på ett nytt planprogram eller en ny detaljplan. Det kan vara boende eller företagare i området, eller någon som på annat sätt berörs. Det kallas för samråd och är viktigt för att beslutsunderlaget ska bli så bra som möjligt.

Granskning
Om en detaljplan är av stor betydelse eller påverkar många tar kommunen efter samrådet fram ett nytt förslag utifrån synpunkter som har lämnats in. Under en granskning får invånare ytterligare möjlighet att påverka detaljplanen. Granskningstiden är minst tre veckor.

Antagande
Kommuner i Sverige har planmonopol, vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en detaljplan ska upprättas och vad som är syftet. Kommunens tjänstepersoner tar fram planförslaget och stadsbyggnadsnämnden eller ibland kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplanen.

Överklagande
När en detaljplan är antagen kan beslutet överklagas av personer som har lämnat skriftliga synpunkter under samråd eller granskning som inte har blivit beaktade eller tillgodosedda. Personer måste också vara berörda av förslaget för att få överklaga.

Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla tidigast tre veckor efter antagande, om beslutet inte har överklagats.

Bygglov
När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt detaljplaner. Bygglovsprocessen börjar när kommunen får en ansökan om bygglov. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. Bygglovsbeslutet visar att du har fått bygglov. Bygget får inte påbörjas förrän den som ansökt fått ett skriftligt startbesked.

KONTAKTA OSS

Läs om stadsplanering och byggprojekt:

www.lulea.se/stadsplanering

Vad är på gång där du bor?

https://kartor.lulea.se/kommunkarta

Klicka på Detaljplaner under Samhälle & gator.
Planer ställs ofta ut i stadshuset och på stadsbiblioteket.

Påverka din kommun

Här hittar du mer information om medborgardialoger, Luleåförslaget och hur du tycker till om kommunens service.

www.lulea.se/paverka

Vad bestämdes egentligen?

Detta är Luleå kommuns anslagstavla. Här hittar du anslag och kungörelser från nämnder och sammanträden.

www.lulea.se/anslagstavla

Politiker

Kontakta politiker:

www.lulea.se/kommunpolitiker

www.lulea.se/kontakt

Har du allmänna frågor?

Luleå kommuns kundcenter är din ingång för information och vägledning om kommunens tjänster. Vi svarar på dina frågor eller hjälper dig till rätt person eller verksamhet.

Öppettider:

Måndag-fredag kl 8:00–17.00 (dag före röd dag kl 8:00–12.00).

Receptionen i stadshuset öppnar 7:30.

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se