Stadsliv

”Ett levande stadsliv är en av grunderna för demokrati”

– Ett levande centrum är en förutsättning för att en stad ska vara attraktiv både för boende och besökare, säger Mia Persson.

Som residensstad och nav i Norrbottens län är utvecklingen av Luleå av största intresse för hela regionen. För att locka kompetensen hit behöver Luleå vara en attraktiv stad som människor vill bo kvar i, stanna kvar efter studier och flytta till.

– När Luleå växer ökar behovet av ett levande stadsliv med fler möjliga mötesplatser för alla. Stadskärnan behöver utvecklas, säger Mia Persson, samhällsstrateg vid Luleå kommun.

Ett tydligt mål för Luleå är att öka fotavtrycken och minska på klimatavtrycket. Tillgängligheten för bilar kommer att vara fortsatt god, men fokus ligger nu på att förbättra möjligheterna att gå, cykla och åka buss till centrum.

Bland annat är tanken att låta bussresenärer och andra fotgängare ta mer plats på Smedjegatan som är centrums viktigaste bussläge.

– Ett levande centrum är en förutsättning för att en stad ska vara attraktiv både för boende och besökare. Det ska vara enkelt att röra sig där, och det ska vara enkelt att ta sig dit, säger Mia Persson.

Luleå behöver rymma både fler bostäder och fler arbetsplatser. Sedan exempelvis Facebook valt att förlägga serverhallar i residensstaden, har fler företag visat intresse för att etablera sig här. Det lockar i sin tur både studenter och arbetskraft.

Samtidigt ska Luleå bli grönare. Fler grönområden planeras och de som redan finns ska bevaras och utvecklas för att bättre tjäna ekosystemet.

– Det är en utmaning i samhällsplaneringen att vara rustad för stadens expandering och samtidigt bevara och utveckla värden för de boende. Nu mer än någonsin är hållbarheten i fokus. Det ska göras möjligt att resa med mindre klimatpåverkan, minska på buller och luftpåverkan och bevara och utveckla naturliga grönområden, säger Mia Persson.

”När Luleå växer ökar behovet av ett levande stadsliv med fler möjliga mötesplatser för alla.”

Mia Persson

I förslaget till utvecklingsplan för centrum som kommunen har tagit fram beskrivs möjligheter att förtäta stadskärnan med upp till 4 000 nya bostäder och arbetsplatser. Förtätning sker genom att bygga på befintliga fastigheter men även genom att ersätta befintliga byggnader.

Samtidigt ska områden med kulturvärden som kvarteret Skatan och landshövdingens residens bevaras och bli mer tillgängliga.

– Hälsa, trygghet och demokrati är viktiga delar som vi vill gynna när vi utvecklar Centrum. Ett levande stadsliv är en förutsättning för demokratin. Här finns mötesplatser som Storgatan som gör det möjligt att uttrycka sina åsikter, säger Mia Persson.

I samband med att bangården byggs om och ett nytt resecentrum byggs kommer också Östra stranden att utvecklas och vid Kuststad i Södra hamn är inflyttningen i nya vattennära bostäder redan i gång.

Utvecklingsplanen för centrum har varit ute på samråd och kommunen har arbetat aktivt för att få in fler röster och synpunkter. Barn och kulturföreningar har bjudits in att delta i processen. Bland annat har Mia Persson arbetat med en gymnasieklass som diskuterat och kommit med förslag. Även bostadsrättsföreningar och företagare har bjudits in till möten där de fått komma med synpunkter.

– Vi välkomnar engagemanget och önskar att fler ska ta möjligheten att göra sin röst hörd om Luleås utveckling. Vi bygger Luleå tillsammans, säger Mia Persson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm