Dialog

Hertsön utvecklas och förädlas

Bertil Bartholdson (V), Anja Johansson (S), Nina Berggård (V), Niklas Nordström (S), Lenita Ericson (S), Samuel Ek (KD) och Jonas Brännberg (RS) deltog på en av medborgardialogerna.

2 000 nya bostäder, ett nytt badhus och ett förtätat stadsdelscentrum med mer handel och service. Försommaren 2018 var framtidens Hertsön ute på samråd – och fick gott betyg. I våras kunde intresserade ta del av en utställning med ett reviderat förslag till utvecklingsplan.

– Vi är tacksamma för de synpunkter som vi fått. Det är en viktig demokratifråga att vara delaktig i sitt bostadsområde, säger Barbro Müller, samhällsstrateg vid Luleå kommun.

Med sina 6 400 invånare är Hertsön och Lerbäcken det största bostadsområdet i Luleå. Här finns värden som närheten till naturreservatet vid Ormberget, kulturutbudet och koloniområdet.

– Nu när förtätning och utbyggnad av området planeras är det viktigt att bevara det som är unikt med Hertsön och förädla det som är typiskt för området, säger samhällsstrateg Sandra Viklund.

Hertsön byggdes under 1970-talets miljonprogram och kompletterades sedan med villaområdet på Lerbäcken. Då växte Luleå snabbt till följd av expansionen av dåvarande Norrbottens järnverk. Nu är avsikten att förtäta Hertsö centrum och att bygga ett helt nytt bostadsområde på Hertsöheden med blandade boendeformer.

Hertsön är ett ungt område – 23 procent av invånarna är under 18 år. Här finns ett rikt kulturliv och aktiva föreningar som Luleå sportklubb, PRO och Luleå koloniförening. I arbetet med utvecklingsplanen har kommunen sökt upp olika grupper för att få in viktiga perspektiv. Ett par exempel är dialogträffar på Hertsöns dagverksamhet och på mötesplatsen Hertsöns hjärtpunkt samt medborgardialoger med utrikesfödda och äldre.

– Det har varit värdefulla synpunkter som kommit fram. Bland annat att det är viktigt att det finns ett badhus och en fritidsgård, att det finns cykelvägar och lekplatser, säger Sandra Viklund.

Synpunkterna har sammanställts och finns på Luleå kommuns hemsida. Nu pågår arbetet med att ta hand om de synpunkter som kommit in under granskningstiden. Samtidigt är ett förslag på ny detaljplan för Hertsöfältet ute på samråd, då såväl de boende som kommunen ser att det vore positivt med fler arbetstillfällen på området.

Detaljplanen ger förutsättningar för ett nytt industriområde med arbetsplatser som kräver lite avskildhet. Trafiken till och från området är en av de stora frågorna att lösa. När Hertsön får fler invånare och arbetsplatser kommer det att bli mer trafik. En del av den tunga trafiken kan ledas via Svartön och en del kommer troligen att gå via Hertsövägen. Det är viktigt att planera kommande bebyggelse utifrån olika scenarier och tidsperspektiv.

  Utvecklingsplanen är på 20 års sikt. En del kommer att ske i närtid medan andra delar av utvecklingsplanen kommer att ta längre tid innan de genomförs, säger Barbro Müller.

Text: Cecilie Östby
Foto: Luleå kommun