Strategi

”Vi behöver tänka nytt för att klara välfärden”

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2 – Vi kan inte lasta över problemen till nästa generation, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör i Luleå.

Behovet av välfärd ökar eftersom antalet barn och äldre ökar, samtidigt som de som är arbetsföra blir färre. Luleå står inför ett stort omställningsbehov som kräver kreativa och innovativa lösningar för att använda de begränsade resurserna bättre.

– Det är bara att konstatera att vi behöver en förändring för att klara välfärden. Vi måste ta tag i de här frågorna nu, så att vi inte lastar över problemen till nästa generation, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör i Luleå.

Det går bättre för Luleå i förhållande till regionen i stort när det gäller befolkningsstatistiken. Luleå hade 2018 en befolkningsökning med 350 personer, medan Norrbottens län totalt gick minus. När Facebook valde Luleå för att etablera sin serverhall – som de nu bygger ut – har fler företag visat intresse för att etablera sig här. Nu behövs arbetskraft.

– Vi arbetar hårt med att locka tillbaka utflyttade Luleåbor samt att behålla så många av universitetets studenter som möjligt, framför allt kvinnor. En mycket viktig målgrupp är våra nyanlända, Luleå är bra på att få ut många i arbetslivet. Det finns också planer på att locka människor från Europa, exempelvis från Storbritannien. Men utvecklingen går för långsamt och skatteintäkterna räcker inte för att ombesörja en åldrande befolkning, säger Mikael Lekfalk.

Det är alltså inte bara pengarna som saknas, det saknas också människor med rätt kompetens. Det finns alltför få lärare, undersköterskor och sjuksköterskor för att fylla behoven – och det är en brist som Luleå delar med hela landet.

– Svaret som vi ser är att effektivisera våra verksamheter och att anstränga oss ännu mer för att öka vår attraktionskraft i syfte att bli ett självklart alternativ för företagsetableringar och som boendeort, säger Mikael Lekfalk.

Redan nu finns digital teknik som skulle kunna användas inom vård och omsorg, och som skulle göra det enklare för brukaren. Tankar finns också på att öka digitaliseringen inom skolan för att sänka arbetsbelastningen för lärarna.

”Nu har vi fortfarande tid att ställa om och då är det vårt ansvar att göra det”

Mikael Lekfalk

– Vi ser på lösningar där undervisningen sker på ett annat sätt än att sitta i klassrum, till exempel. Vi har alldeles för många lokaler vilket är mycket kostsamt, vi måste se på andra lösningar än dagens modell. Vi behöver testa i liten skala och sedan skala upp det som fungerar bra, säger Mikael Lekfalk.

Tekniken kan användas för distansutbildning och artificiell intelligens kan användas inom både utbildning och äldreomsorg. En del av dagens egenvård kan ske via länk och därmed spara in på både resor och onödiga väntetider.

– Vi kommer att se mycket mer av de här lösningarna inom några år, säger Mikael Lekfalk.

Det skulle ha varit lätt att låna pengar för att bibehålla välfärden och speciellt nu när räntan är låg har lockelsen varit större. Men att låna pengar för att förvalta ett gammalt system är inte hållbart i längden, menar Mikael Lekfalk.

– Vi måste acceptera att tiden tickar närmare den dagen då skulden ska betalas tillbaka och då kommer inte räntan att vara lika låg. Nu har vi fortfarande tid att ställa om och då är det vårt ansvar att göra det, säger han.

Text: Cecilie Östby
Foto: Snowgarden
Illustration: Joakim Höggren